Tân Nguyên sử: 新元史

CCS – Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

2015-12-16chu-nom

Bộ sử nhà Nguyên được Kha Thiệu Mân thực hiện vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời dân quốc, gồm: Bản kỷ 26 quyển, Biểu 7 quyển, Chí 70 quyển, Liệt truyện 154 quyển. Lấy bản Nguyên Sử thời Minh làm nền, bổ sung thêm các nghiên cứu hữu quan thời Minh, Thanh, đồ (…). Mời các bạn truy cập bản fulltext tại link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53220

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s